قیمت در کوتاه مدت در یک محدوده خنثی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این محدوده قرار دارد بهترین استراتژی نوسان گیری بین کف و سقف این محدوده خنثی می باشد.

تحلیل تکنیکال دلارنیوزلند دلارکانادا