بنظر می رسد با توجه به شکسته شدن کانال صعودی برای کوتاه مدت می توان به افت تا 0.6887 خوشبین بود برای کوتاه مدت سطح 0.699 میتواند نقش مقاومتی بازی کند.