با وجودی كه ما تقریباً همه ابعاد تحلیلی بازار را در بسته های تحلیلی خود پوشش می دهیم، اما در راستای ارائه یك رویكرد تحلیلی جامع و نتیجه گرا، ما همچنین وبینارهای زنده متنوعی را برگزار می كنیم كه اختصاصاً برای آن دسته از مشتریانمان طراحی شده كه حساب ریل معاملاتی با یكی از كارگزاری های معتمد ما می گشایند.

در این وبینارها، ما یك رویكرد چندوجهی اختیار می كنیم: گزارشی تكنیكالی و بنیادین از آنچه در دوره معاملاتی گذشته روی داده و نیز یك پیش بینی شفاف از آنچه انتظار داریم در دوره معاملاتی جاری روی دهد و البته یك تحلیل همراه با جزئیات از سناریوهای مدنظرمان برای خبرهای اصلی تاثیرگذار روی بازار.

تحلیل تكنیكال و بنیادی از آنچه در دوره معاملاتی گذشته روی داده و نیز یك پیش بینی شفاف از آنچه انتظار داریم در دوره معاملاتی جاری روی دهد را در وبینارهای زنده ما می توانید مشاهده کنید.

 

هر روز دوشنبه تا جمعه ساعت 11 صبح قبل از سشن لندن این وبینارها برگزار می شوند.پیش از انتشار اخبار و گزارش های مهم و تاثیرگذار روی مسیر بازارهای مالی، ما خواهیم كوشید تا در وبینارهای ویژه ای به صورت تخصصی و مشروح به بررسی و تحلیل گزارش پیش رو بپردازیم. در این وبینارها تلاش ما بر این است تا با ترسیم سناریوهای مختلف مبتنی بر گونه گونی نتایج احتمالی، محتمل ترین واكنش بازارهای مالی را پس از انتشار گزارش با شما به اشتراك بگذاریم تا امكان استفاده به موقع از نوسانات بعدی بازار برای مخاطبین ما فراهم گردد.

گزارش هایی همچون  NFP، نشست های بانك های مركزی و گزارش های مهم دیگری كه می توانند سازنده نوسانات عمده در بازارهای مالی شوند، در این وبینارها تحت بررسی و تحلیل قرار خواهندگرفت.