پس از تکمیل ساختار ABC کاهشی بنظر می رسد موج A بزرگ ساخته شده و قیمت برای تکمیل موج B بزرگ حرکت می کند هدف تیپیکال این موج در تصویر مشخص است.

 تحلیل تکنیکال دلار دلارکانادا