بنظر می رسد ABC موج 2orB در حال تکمیل است  و پس از تکمیل این موج  احتمال یک دوره کاهش قیمت در قالب 3orC داریم محدوده تیپیکال هدف موج 2orB در تصویر مشخص است.

تحلیل تکنیکال دلار ین