ZarinPal Sucks
متاسفانه به دلیل مشکلات متعدد موجود در درگاه پرداخت زرین پال از ارائه خدمات در فروشگاه تا اطلاع ثانوی معذوریم