پادکست بازار سرمایه - 24 اردیبهشت ۱۳۹۸

محورهای پادکست امروز:

  • از بازار چه خبر؟چشم انداز بازار فردا
  • تحولات شرکت گازلوله و چشم انداز حرکتی
  • دور جدید حرکت کاغذ کاوه و محرک های حرکتی
  • انتظار برای گزارش قوی ذوب آهن
  • -شکست کانال چهار ساله ثعمرا
  • گروه غذایی و محرک های کافی؟
  • بلوک بترانس

  گوینده :نیما آزادی