پادکست تحلیل بنیادین روزانه

محورهای پادکست ۳ می ۲۰۱۹

- گزارش NFP و سناریوهای احتمالی - اشاره بانک انگلستان به افزایش نرخ بهره - سخنرانی اعضای کمیته FOMC
گوینده: علی شریف آزاده