EURGBP

رایگان تحلیل تکنیکال یورو پوند

قیمت در یک محدوده خنثی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این محدوده قرار دارد نوسان گیری بین …

ادامه مطلب

EURGBP

رایگان تحلیل تکنیکال یورو پوند

بنظر می رسد قیمت در حال تکمیل موج 5 کاهشی خود با هدف تیپیکال نشان داده شده است. هر چه …

ادامه مطلب

EURGBP

رایگان تحلیل تکنیکال یورو پوند

بنظر می رسد قیمت در حال تکمیل موج 5 کاهشی خود با هدف تیپیکال نشان داده شده است. هر چه …

ادامه مطلب

EURGBP

رایگان تحلیل تکنیکال یورو پوند

بنظر می رسد قیمت در حال تکمیل موج 5 کاهشی خود با هدف تیپیکال نشان داده شده است. هر چه …

ادامه مطلب

EURGBP

رایگان تحلیل تکنیکال یورو پوند

بنظر می رسد قیمت در حال تکمیل موج 5 کاهشی خود با هدف تیپیکال نشان داده شده است. هر چه …

ادامه مطلب

EURGBP

رایگان تحلیل تکنیکال یورو پوند

پس از  تکمیل یک ساختار 5 موجی بنظر می رسد قیمت تمایل دارد یک ساختار ABC اصلاحی بزند موج A …

ادامه مطلب

EURGBP

رایگان تحلیل تکنیکال یورو پوند

پس از تکمیل یک ساختار 5 موجی کاهشی مدتی اصلاح نمود، بنظر می رسد برای کوتاه مدت 0.8729 مقاومت کوتاه …

ادامه مطلب

EURGBP

رایگان تحلیل تکنیکال یورو پوند

پس از تکمیل یک ساختار 5 موجی کاهشی مدتی اصلاح نمود، بنظر می رسد برای کوتاه مدت 0.8729 مقاومت کوتاه …

ادامه مطلب

EURGBP

رایگان تحلیل تکنیکال یورو پوند

پس از تکمیل یک ساختار 5 موجی کاهشی مدتی اصلاح نمود، بنظر می رسد برای کوتاه مدت 0.8729 مقاومت کوتاه …

ادامه مطلب

EURGBP

رایگان تحلیل تکنیکال یورو پوند

پس از تکمیل ساختار 5 موجی کاهشی، بنظر می رسد شاهد افزایش تقاضا در این جفت ارز باشیم در میان …

ادامه مطلب

EURGBP

رایگان تحلیل تکنیکال یورو پوند

پس از تکمیل ساختار 5 موجی کاهشی، بنظر می رسد شاهد افزایش تقاضا در این جفت ارز باشیم در میان …

ادامه مطلب

EURGBP

رایگان تحلیل تکنیکال یورو پوند

پس از تکمیل ساختار 5 موجی کاهشی، بنظر می رسد شاهد افزایش تقاضا در این جفت ارز باشیم در میان …

ادامه مطلب

EURGBP

رایگان تحلیل تکنیکال یورو پوند

پس از تکمیل ساختار 5 موجی کاهشی، بنظر می رسد شاهد افزایش تقاضا در این جفت ارز باشیم در میان …

ادامه مطلب

EURGBP

رایگان تحلیل تکنیکال یورو پوند

پس از تکمیل ساختار 5 موجی کاهشی، بنظر می رسد شاهد افزایش تقاضا در این جفت ارز باشیم در میان …

ادامه مطلب

EURGBP

رایگان تحلیل تکنیکال یورو پوند

پس از تکمیل ساختار 5 موجی کاهشی، بنظر می رسد شاهد افزایش تقاضا در این جفت ارز باشیم در میان …

ادامه مطلب

EURGBP

رایگان تحلیل تکنیکال یورو پوند

پس از تکمیل ساختار 5 موجی کاهشی، بنظر می رسد شاهد افزایش تقاضا در این جفت ارز باشیم در میان …

ادامه مطلب

EURGBP

رایگان تحلیل تکنیکال یورو پوند

پس از تکمیل ساختار 5 موجی کاهشی، بنظر می رسد شاهد افزایش تقاضا در این جفت ارز باشیم در میان …

ادامه مطلب

EURGBP

رایگان تحلیل تکنیکال یورو پوند

پس از تکمیل ساختار 5 موجی کاهشی، بنظر می رسد شاهد افزایش تقاضا در این جفت ارز باشیم در میان …

ادامه مطلب