آموزش Dynamic Trader – قسمت 9

2017/12/10 | 1396/09/19
آموزش نرم افزار , نرم افزار Dynamic Trader

Regression Lines

خط رگرسیون چگونه محاسبه می شود؟ خطی از ابتدا به انتهای یک نوسان در نظر می گیریم، همانطور که در تصویر مشخص است گاهی قیمت بالا و گاهی پایین این خط می باشد خطی که مجموع این بالا و پایین ها را به حداقل می رساند خط رگرسیون نام دارد. از داخل کیف کار وقتی روی ابزار رگرسیون کلیک راست می کنیم تنظیمات داخلی ان ظاهر می شود که همانند شکل زیر است: Trend Line : برای رسم خط رگرسیون می باشد. Std Dev Bands : انحراف بالا و پایین خط رگرسیون را نشان می دهد. # of Std Dev : درصدی از باند بالا و پایین Price type : تعیین نوع قیمت که سقف، کف، میانگین سقف و کف و ... باشد.

رسم کانال رگرسیون

برای رسم این کانال سه کلیک نیاز است:
  1. کلیک اول در ابتدای نوسان
  2. کلیک دوم در انتهای نوسان
  3. کلیک سوم برای تایید ترسیم کانال رگرسیون
کانال های رگرسیون خود به دو بخش تقسیم بندی می شود کانال هایی که ابتدا و انتهای یک سوئینگ را از نظر سقف و کف معیار قرار می دهد و کانال هایی که ابتدا و انتهای یک دوره زمانی را به عنوان معیار قرار می دهد. به عنوان نمونه در شکل زیر رگرسیون در موج 5 رسم شده تا تریگر فروش بعد از 5 باشد.

مطالب مشابه

مشاهده همه