معرفی روش علمی گن - قسمت 12

2018/02/06 | 1396/11/17
آسترولوژی , پاتریک میکولا , روش علمی گن , سیارات , کواکب , نجوم , نرم افزار Gannzilla

فصل نهم: ترکیبات نجومی خاص

 

 مثال 1: گوشت خوک

روش موجود در این فصل نسبتا ساده است. این روش مبتنی بر این ایده است که ترکیبات نجومی خاص برای تحت تاثیر قرار دادن بازارهای خاص مهم هستند. اولین کالایی که قرار است به تجزیه و تحلیل آن بپردازیم گوشت خوک می باشد، که شامل چهار تاریخ «طبیعی» در کتاب "چگونه از معامله در بازار کالا سود کسب کنيم" در صفحات 186 و 189 است. هر چهار تاریخ «طبیعی» برای گوشت خوک را می توان در زیر مشاهده کرد.
  1. (ص 186، گوشت خوک، فوریه 1908، کف 700)
  2. (ص 186، گوشت خوک، آوریل 1911، کف 850)
  3. (ص 186، گوشت خوک ژوئیه 1915، کف 750)
  4. (ص 189، گوشت خوک، ژانویه 1941، سقف 700)
طی اولین تاریخ «طبیعی» در فوریه سال 1908، سیاره ی ونوس در نوزدهم ماه یک تثلیث با مشتری تشکیل داده است. با نگاه به دومین تاریخ «طبیعی» در آوریل سال 1911، از روی یک تقویم نجومی می توانیم تعیین کنیم که سیاره ی ونوس در سومین روز در وضعیت مقابله با مشتری قرار گرفته است. طی سومین تاریخ «طبیعی» در ژوئیه سال 1915، سیاره ی ونوس در نهمین روز یک تربیع با مشتری تشکیل می دهد. در پایان اگر به چهارمین تاریخ «طبیعی» در ژانویه سال 1941 برای گوشت خوک نگاه کنیم، می توانیم تعیین کنیم که سیاره ی ونوس با مشتری یک تثلیث در نوزدهمین روز تشکیل داده است. درست در زیر لیست تاریخ های «طبیعی» با روابط نجومی مربوط به آن ها قرار دارد. همانطور که طی هر چهار تاریخ «طبیعی» گوشت خوک مشاهده می کنید، سیاره ی ونوس با مشتری رابطه تشکیل داده است. این واقعیت که گوشت خوک دیگر به عنوان قرارداد آتی مبادله نمی شود، ما فقط نگران آن روش نجومی هستیم که «گن» سعی دارد به ما بیاموزد. ویلیام گن نشان داد زمانی که ونوس و مشتری رابطه تشکیل می دهند، منتظر ماندن برای تغییر در روند بازار گوشت خوک حائز اهمیت است.  

 مثال 2: پنبه

در چاپ اول کتاب گن برخی از تاریخ های «طبیعی» بجای فقط ماه و سال حاوی یک روز خاص از ماه می باشد. هیچ یک از  تاریخ های «طبیعی» از چاپ اول در سال 1941 که روز خاصی را شناسایی می کنند توسط گن برای پنهان کردن این روش استفاده نشد. ما چهار مورد از پنج تاریخ «طبیعی» از مبحث گن در مورد پنبه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. پنجمین و آخرین تاریخ «طبیعی» برای پنبه 11 اکتبر سال 1930 است. این واقعیت که آن روز خاصی از ماه را مشخص می کند به این معناست که توسط گن برای پنهان کردن ترکیب نجومی خاصی استفاده نشده بود. در زیر تاریخ های «طبیعی» مورد استفاده در پنبه ارائه شده است.
  1. (ص 194، پنبه، فوریه 1873، سقف 2250)
  2. (ص 197، پنبه، ژوئیه 1903، سقف 1380)
  3. (ص 197، پنبه، اوت 1905، سقف 1260)
  4. (ص 198، پنبه، ژانویه 1910، کف 1340)
اولین تاریخ «طبیعی» فوریه 1873 است. در طول این ماه، خورشید با عطارد در روز بیست و دوم مقارنه می شود. طی دومین تاریخ «طبیعی» از ژوئیه 1903 در روز بیست و ششم خورشید با عطارد  مقارنه شده است. بعد، به سومین تاریخ «طبیعی» ماه اوت 1905 نگاه کنید. در طول این ماه، خورشید با عطارد در روز سی ام مقارنه شده است. در آخرین تاریخ «طبیعی» ژانویه 1910، خورشید برای مقارنه شدن با عطارد در روز بیست و ششم حرکت کرده است. چنانکه در تمام این تاریخ های «طبیعی» مشاهده می کنید، خورشید با عطارد تشکیل مقارنه داده است. در زیر لیست تاریخ های «طبیعی» برای پنبه با روابط مربوط به آن ها ارائه شده است. «گن» نشان داد زمانی که خورشید با عطارد مقارنه می شود، تاثیر مهمی بر روند پنبه دارد.  

 مثال 3: ذرت

تاکنون در مورد کالاهایی بحث کرده ایم که فقط چند «تاریخ» طبیعی داشتیم اما اکنون قصد داریم در مورد ذرت که دارای بیست و دو تاریخ «طبیعی» است، بحث کنیم. اطلاعات کامل تاریخ «طبیعی» همراه با شماره صفحه، قیمت و ... را می توان در ضمیمه 1 مشاهده کرد. یک تاریخ «طبیعی» در ذرت وجود دارد که روز خاصی از ماه را که استفاده نمی شود، شناسایی می کند. به جای بحث در مورد یک تاریخ «طبیعی» خاص، لیستی از تمام تاریخ های «طبیعی» و ارتباط نجومی مربوط به آن ها را تهیه کرده ام. این لیست در زیر دیده می شود. همانطور که می بینید، سیاراتی که «گن» آن ها را برای بازار ذرت مهم فرض کرد، ونوس و زحل هستند. دو تاریخ «طبیعی» در لیست فوق وجود دارد که نیاز به توضیح  دارند. نخست، در لیست فوق، رابطه ای وجود دارد که برای تاریخ «طبیعی» آوریل 1934 نشان داده شده است. این رابطه در واقع در 31 مارس 1934 رخ داده است. در 1 آوریل 1934، این سیارات حدود نیم درجه از هم جدا شدند. این به داشتن ارتباطی دقیق در آوریل 1934 بسیار نزدیک است، که به نظر من «ویلیام گن»  قصد  داشت تا این ارتباط بخشی از تاریخ آوریل 1934 در نظر گرفته شود. دومین تاریخ «طبیعی» ذرت که مورد بحث قرار می دهیم، اکتبر 1867 است. تاریخ «طبیعی» اکتبر 1867 حاوی یک ارتباط بین ونوس و زحل است اما این ارتباط متفاوت از آن نوعی است که تا کنون در این فصل مشاهده کردیم. در فصل 8، روش «تبدیل قیمت و طول جغرافیایی» گن را توصیف کردم. این همان روشی است که برای توضیح روابطی استفاده می کنم که طی تاریخ «طبیعی» رخ داده اند (ص 145 ذرت. اکتبر 1867 سقف 112). اولین قدم پیدا کردن قیمت 112 در «جدول تبدیل طول جغرافیایی قیمت» مشروح در فصل 8، و تعیین طول جغرافیایی است که آن نشان می دهد قیمت 112 نشان دهنده ی برج سرطان در بیست و دو درجه ی طول جغرافیایی است. در 11 اکتبر 1867 ونوس به برج میزان بیست و دو درجه رسید، و زحل در برج عقرب حدود یک چهارمِ یک درجه بالاتر از بیست و دو درجه قرار داشت. این بدان معنی است که در 11 اکتبر 1867 قیمت 112 یک تربیع با ونوس و به طور هم زمان یک تثلیث با زحل تشکیل داده است. این روابط را می توان در منطقه البروج واقع در شکل 9-1 مشاهده کرد. سپس، به نمودار 9-2 نگاه کنید. خط دارای نقاط مشخص شده با علامت دلار قیمت ذرت لیست شده توسط گن در کتاب "چگونه از معامله  در بازار کالا سود کسب کنيم" می باشد. خط مشخص شده  قیمتی را نشان می دهد که نسبت به طول جغرافیایی واقعی زحل تثلیث است و در نهایت خط مشخص شده  نشان دهنده ی قیمتی است که نسبت به طول جغرافیایی واقعی ونوس تربیع است. نمودار 9-2 نشان می دهد که در 11 اکتبر 1867 این سه خط با هم به قیمت 112 رسیدند و قیمت ذرت یک تربیع با ونوس و یک تثلیث با زحل تشکیل داده است. این بدان معنی است که تمام تاریخ های «طبیعی» در بحث ویلیام گن راجع به ذرت حاوی یک رابطه بین ونوس و زحل هستند.  

مطالب مشابه

مشاهده همه