معرفی روش علمی گن - قسمت 15

2018/02/12 | 1396/11/23
آسترولوژی , پاتریک میکولا , روش علمی گن , سیارات , کواکب , نجوم , نرم افزار Gannzilla

ادامه فصل دهم: نمودار شش ضلعی و مربع نه تایی

 

روش فیثاغورث: مثال 1 – ذرت، فوریه 1866

ما بحث خود را با اولین تاریخ «طبیعی» شناخته شده در مبحث گن در رابطه با ذرت آغار خواهیم کرد که عبارت است از (صفحه 145 ،پنبه ، فوریه 1866  ، کف 33.75). در فصل 9 مثال 3، نشان دادم در که طی فوریه 1866، سیاره ی ونوس یک وضعیت تربیع با سیاره ی زحل شکل می دهد. این ارتباط نجومی در طول های جغرافیایی رخ می دهد. اولین قدم این است که سیاره ی ونوس و زحل را در طول های جغرافیایی صحیح خود بر روی حلقه ی بیرونی واقع بر نمودار شش ضلعی، قرار داد. سپس، خط صفر درجه از نمودار هم پوشانی را بر روی سیاره ی زحل قرار می دهیم که در این صورت، خط صفر درجه بر روی وضعیت 12 درجه ای از برج عقرب قرار می گیرد. بر روی نمودار 10-7 پایین صفحه، می توانید ببینید که با خط صفر درجه ی هم پوشانی شده بر روی وضعیت 12 درجه ای برج عقرب، خط هم پوشانی 90 درجه از نزدیکی  33.75عبور می کند و در واقع همان قیمتی است که ویلیام گن برای این تاریخ «طبیعی» مشخص کرد. قیمت 33.75یک وضعیت تربیع را با سیاره ی زحل بر روی نمودار شش ضلعی شکل می دهد و در همین زمان نیز، سیاره ی زحل، رابطه ی نجومی با سیاره ی ونوس برقرار می کند. این بدین معنا است که کاهش قیمت در فوریه 1899، هم به لحاظ زمان و هم به لحاظ قیمت، با رابطه ی نجومی ونوس-زحل در ارتباط است.

 روش فیثاغورث: مثال 2 – ذرت، اکتبر 1884

در این مثال، من از تاریخ «طبیعی» (صفحه 146، ذرت ، اکتبر 1884 ، کف -34.5) استفاده خواهم کرد. در فصل 9 نشان دادم که طی این تاریخ «طبیعی»، سیاره ی ونوس یک وضعیت تربیع در مدار کامل با سیاره زحل شکل می دهد. این ارتباط نجومی، در حالی رخ داد که سیاره ی ونوس در بیست و سه درجه ای برج سنبله و سیاره زحل در بیست و سه درجه ی برج جوزا باشد (). اولین قدم این است که این سیاره ها را در طول های جغرافیایی صحیح خودشان واقع در حلقه ی بیروی روی نمودار شش ضلعی قرار دهیم. سپس، خط صفر درجه از نمودار هم پوشانی را بر روی سیاره زحل که در خط صفر درجه در وضعیت 24 درجه ای برج سنبله واقع شده است، قرار می دهیم. توجه کنید که من طول جغرافیایی سیاره ی زحل را به عدد 24 درجه گرد کرده ام. گرد کردن به سمت یک عدد کامل از طول جغرافیایی، هیچ تفاوتی را به لحاظ ظاهری ایجاد نمی کند. با در اختیار داشتن خط صفر درجه از نمودار هم پوشانی بر موقعیت 24 درجه ی برج سنبله، خط مربوط به وضعیت تثلیث از مدار اصلی، از روی قیمتی عبور می کند که کمی پایین تر از عدد 34 است اما 34.5 نیست، از این رو من این مقدار را 34.25 در نظر می گیرم. این موضوع را می توان بر روی نمودار 10-8 در شکل زیر مشاهده کرد.

روش فیثاغورث: مثال 3 – ذرت، می 1916

مثال بعدی از تاریخ «طبیعی» (صفحه 151 ، ذرت ، می 1916 ،کف  63) استفاده می کند که طی آن، سیاره ونوس در نقطه ی مشترک با سیاره زحل قرار دارد. این ارتباط نجومی در طول نوزده درجه ی برج سرطان رخ می دهد. اولین قدم این است که سیاره ونوس و سیاره زحل را در طول های جغرافیایی صحیح خود واقع بر حلقه ی بیرونی روی نمودار شش ضلعی قرار داد. سپس، خط صفر درجه را بر روی طول جغرافیایی مشترک در موقعیت چهارده درجه ی برج سرطان قرار دهید. با در اختیار داشتن خط صفر درجه از نمودار هم پوشانی واقع بر موقعیت 14 درجه ای برج سرطان، خط تسدیس از مدار اصلی در زاویه ی 300 درجه بر روی نمودار هم پوشانی، از روی قیمت 63.5 عبور می کند. این مورد را می توان در نمودار 10-9 شکل زیر مشاهده کرد. این امر نشان می دهد که ویلیام گن چگونه فصل مشرک بین سیاره ونوس و سیاره زحل را به زمان و کمترین قیمت ذرت در بازار ربط داد.

روش فیثاغورث: مثال 4 – ذرت، می 1920

مثال بعدی از تاریخ «طبیعی» (صفحه 152 ، ذرت ، می 1920 ، سقف  197) استفاده می کند که طی آن سیاره ی ونوس یک وضعیت تثلیث با سیاره ی زحل شکل می دهد. این رابطه ی نجومی، دقیقاً در طول رخ داد. قدم بعدی، قرار دادن خط صفر درجه ی نمودار هم پوشانی بر موقعیت 5 درجه ای برج سنبله است که در واقع همان طول جغرافیایی گردشده ی سیاره ی زحل است. با در اختیار داشتن خط صفر درجه از نمودار هم پوشانی واقع بر موقعیت 5 درجه ای برج سنبله، خط تسدیس از مدار کامل مربوط به نمودار هم پوشانی، تقریباً از قیمتی معادل 196.75می گذرد. این امر نشان می دهد که قیمت فهرست شده توسط ویلیام گن و قیمت تشخیص داده شده بر روی نمودار شش ضلعی با بهره گیری از ارتباط نجومی ونوس-زحل توسط روش فیثاغورث، تنها 0.25سنت باهم اختلاف دارد. نمودار 10-10 در شکل زیر را مشاهده کنید.

روش فیثاغورث: مثال 5 – ذرت، ژوئن 1923

مثال بعدی از تاریخ «طبیعی» (صفحه 153، ذرت ، ژوئن 1923 ، سقف  84.5) استفاده می کند که طی آن سیاره ی ونوس یک وضعیت تثلیث را با سیاره ی زحل شکل می دهد. این ارتباط نجومی دقیقاً در طول های جغرافیایی رخ داد. اولین قدم، قرار دادن خط صفر درجه از نمودار هم پوشانی بر موقعیت 13 درجه ای برج میزان است که در واقع طول جغرافیایی گردشده ی رو به پایین برای سیاره ی زحل است. با در اختیار داشتن خط صفردرجه از نمودار هم پوشانی واقع در موقعیت 13 درجه ای برج میزان، خط 90 درجه مربوط به موقعیت تربیع در مدار اصلی، از روی قیمت 83.5 می گذرد. قمیت تشخیص داده شده توسط نمودار شش ضلعی، یک سنت کمتر از قیمتی است که توسط ویلیام گن برای این تاریخ «طبیعی» فهرست شد. نمودار 10-11 را مشاهده کنید.

مطالب مشابه

مشاهده همه