معرفی روش علمی گن - قسمت 16

2018/02/13 | 1396/11/24
آسترولوژی , پاتریک میکولا , روش علمی گن , سیارات , کواکب , نجوم , نرم افزار Gannzilla

ادامه فصل دهم: نمودار شش ضلعی و مربع نه تایی

 

روش فیثاغورث: مثال 6 ذرت، مارس 1925

ششمین مثال از تاریخ «طبیعی» (صفحه 153 ، ذرت ، مارس 1925 ، سقف 137) استفاده می کند که طی آن سیاره ی ونوس یک وضعیت تثلیث از مدار کامل را با سیاره ی زحل شکل می دهد. این ارتباط نجومی دقیقاً در طول های جغرافیایی رخ داد. قدم بعدی، قرار دادن خط صفر درجه از نمودار هم پوشانی بر روی موقعیت 14 درجه ای از برج عقرب است، که یک مقدار گردشده ی رو به بالا برای طول جغرافیایی سیاره ی زحل به شمار می رود. با در اختیار داشتن خط صفر درجه از نمودار هم پوشانی بر روی موقعیت 14 درجه ای از برج عقرب، خط 240 درجه ای با موقعیت تثلیث از مدار اصلی مربوط به نمودار هم پوشانی، از روی قیمت 138 سنت عبور می کند. قیمت ارائه شده توسط گن و قیمت تشخیص داده شده بواسطه ی ارتباط نجومی ونوس-زحل بر روی نمودار شش ضلعی، یک سنت با یکدیگر اختلاف دارند. این مورد را می توان بر روی نمودار 10-12 در شکل زیر مشاهده کرد. این ششمین مثال و مثال قبل، تنها دو مثال از روش فیثاغورث به شمار می روند که با قمیت های فهرست شده توسط گن، به مقدار یک سنت کامل اختلاف دارند. من، این مقدار عددی را، به هنگام استفاده از چنین روشی در بازار امروز، به عنوان بیشترین حد بردباری بکار گرفتم. اگر افزایش یا کاهش قیمت در روز مربوط به ارتباط نجومی، به مقدار یک سنت یا معادل با نقطه ی قیمت تشخیص داده شده توسط نمودار قیمت-زمان باشد، من درمی یابم که روش فیثاغورث، موفقیت آمیز بوده است.

روش فیثاغورث: مثال 7 ذرت، ژوئن 1928

مثال بعدی از تاریخ «طبیعی» (صفحه 154، ذرت ، ژوئن 1928 ، سقف  122) استفاده می کند که طی آن سیاره ی ونوس به وضعیت مقابله با سیاره ی زحل می رسد. این رابطه ی نجومی، در طول جغرافیایی رخ داد. اولین قدم، قرار دادن خط صفر درجه از نمودار هم پوشانی بر روی موقعیت 15 درجه ای برج قوس است که در واقع مقدار گرد شده ی رو به پایین برای طول جغرافیایی سیاره ی زحل است. با در اختیار داشتن خط صفر درجه از نمودار هم پوشانی واقع بر موقعیت 15 درجه ای برج قوس، خط موبوط به موقعیت تسدیس از مدار کامل در زاویه ی 60 درجه از نمودار هم پوشانی، از روی قیمت 121.5 می گذرد. قیمت ارائه شده توسط گن و قیمت تشخیص داده شده بواسطه ی ارتباط نجومی ونوس-زحل بر روی نمودار شش ضلعی، تنها به مقدار نیم سنت با یکدیگر اختلاف دارند این را می توان بر روی نمودار 10-13 در شکل زیر مشاهده کرد.

روش فیثاغورث: مثال 8 ذرت، جولای 1928

هشتمین مثال، از تاریخ «طبیعی» (صفحه 154، ذرت ، جولای 1928 ، کف 76.5) استفاده می کند که طی آن سیاره ی ونوس یک وضعیت تثلیث با سیاره ی زحل شکل می دهد. این ارتباط نجومی در طول رخ داد. اولین قدم، قرار دادن خط صفر درجه از نمودار هم پوشانی بر موقعیت 13 درجه ای برج قوس است که در واقع مقدار گردشده ی رو به بالا برای طول جغرافیایی سیاره زحل است. با در اختیار داشتن خط صفر درجه مربوط به نمودار هم پوشانی واقع بر موقعیت 13 درجه ای برج قوس، خط تسدیس از مدار کامل با زاویه ی 300 درجه مربوط به نمودار هم پوشانی، از روی قیمت 76 سنت می گذرد که در واقع تنها نیم سنت دورتر از قیمت ارائه شده توسط ویلیام گن برای این تاریخ «طبیعی» است. این را می توان در نمودار 10-14 در شکل زیر دید.

روش فیثاغورث: مثال 9 ذرت، ژوئن 1930

مثال بعدی، از تاریخ «طبیعی» (صفحه 155،ذرت ، ژوئن 1930، سقف  88) استفاده می کند که طی آن سیاره ی ونوس به موقعیتی مقابله با سیاره ی زحل می رسد. این ارتباط نجومی دقیقاً در طول های جغرافیایی رخ داد. اولین قدم، قرار دادن خط صفر درجه از نمودار هم پوشانی بر موقعیت 10 درجه ای برج جدی است که همان مقدار گردشده ی رو به پایین برای طول جغرافیایی سیاره زحل به شمار می رود. با در اختیار داشتن خط صفر درجه ی هم پوشانی واقع بر موقعیت 10 درجه ای برج جدی، خط تسدیس از مدار کامل با زاویه ی 60 درجه از نمودار هم پوشانی، از روی قیمت 88.5 سنت می گذرد که تنها نیم سنت دورتر از قیمت تشخیص داده شده توسط گن است. این را می توان بر روی نمودار 10-15 در شکل زیر مشاهده کرد.

روش فیثاغورث: مثال 10 ذرت، آوریل 1931

مثال بعدی، از تاریخ «طبیعی» (صفحه 155، ذرت –،آوریل 1931 ، کف 51.5) استفاده می کند که طی آن سیاره ی ونوس یک وضعیت تسدیس از مدار کامل را با سیاره ی زحل شکل می دهد. این ارتباط نجومی دقیقاً در طول های جغرافیایی رخ داد. اولین قدم، قرار دادن خط صفر درجه از نمودار هم پوشانی بر موقعیت 23 درجه ای برج جدی است که همان مقدار گردشده ی رو به پایین برای طول جغرافیایی سیاره زحل به شمار می رود. با در اختیار داشتن خط صفر درجه ی هم پوشانی واقع بر موقعیت 23 درجه ای برج جدی، خط تسدیس از مدار کامل با زاویه ی 300 درجه از نمودار هم پوشانی، از روی قیمت 51.5 سنت می گذرد که دقیقاً برابر با همان قیمت ارائه  شده توسط گن برای این تاریخ «طبیعی» است. این را می توان بر روی نمودار 10-16 در شکل زیر مشاهده کرد.

مطالب مشابه

مشاهده همه