معرفی روش علمی گن - قسمت 17

2018/02/14 | 1396/11/25
آسترولوژی , پاتریک میکولا , روش علمی گن , سیارات , کواکب , نجوم , نرم افزار Gannzilla

ادامه فصل دهم: نمودار شش ضلعی و مربع نه تایی

 

روش فیثاغورث: مثال 11 ذرت، آوریل 1932

مثال بعدی، از تاریخ «طبیعی» (صفحه 155، ذرت ، آوریل 1932 ، کف  27.5) استفاده می کند که طی آن سیاره ی ونوس یک وضعیت تثلیث از مدار کامل را با سیاره ی زحل شکل می دهد. این ارتباط نجومی دقیقاً در طول های جغرافیایی رخ داد. اولین قدم، قرار دادن خط صفر درجه از نمودار هم پوشانی بر موقعیت 4 درجه ای برج دلو است که همان مقدار گردشده ی رو به بالا برای طول جغرافیایی سیاره زحل به شمار می رود. با در اختیار داشتن خط صفر درجه از نمودار هم پوشانی واقع بر موقعیت 4 درجه ای برج دلو، خط تثلیث از مدار کامل تحت زاویه ی 240 درجه مربوط به نمودار هم پوشانی، تقریباً از روی قیمت 27.5سنت می گذرد که تنها یک چهارم سنت دورتر از قیمت ارائه  شده توسط گن برای این تاریخ «طبیعی» است. این را می توان بر روی نمودار 10-17 در شکل زیر مشاهده کرد.

روش فیثاغورث: مثال 12 ذرت، اکتبر 1937

مثال بعدی، از تاریخ «طبیعی» (صفحه 157، ذرت ، اکتبر 1937 ، کف –56.5) استفاده می کند که طی آن سیاره ی ونوس به موقعیت مقابله با سیاره ی زحل می رسد. این ارتباط دقیقاً در طول های جغرافیایی رخ داد. اولین قدم، قرار دادن خط صفر درجه از نمودار هم پوشانی بر موقعیت صفر درجه  ای برج حمل است که در واقع مقدار گردشده رو به بالا برای طول جغرافیایی سیاره زحل به شمار می رود. با در اختیار داشتن خط صفر درجه از نمودار هم پوشانی واقع بر موقعیت صفر درجه ای برج دلو، خط تسدیس از مدار کامل تحت زاویه ی 300 درجه مربوط به نمودار هم پوشانی، قیمت 56 سنت را پوشش می دهد که تنها نیم سنت با قیمتی که گن  برای این تاریخ «طبیعی» تشخیص داده است، فاصله دارد. این را می توان بر روی نمودار 10-18 در شکل زیر مشاهده کرد. شما اکنون دوازده مثال مربوط به روش فیثاغورث را مشاهده کرده اید، که در تمامی آن ها از تاریخ ها و قیمت های تشخیص داده شده توسط ویلیام گن با بیان واژه ی «طبیعی» استفاده شده است. در مورد اینکه تاریخ های «طبیعی» توسط ویلیام گن با قصد قبلی انتخاب می شده اند و روش های نجومی علمی خود را آن مستتر ساخته است، هیچ جای بحثی نمی تواند وجود داشته باشد. دلیلی که معامله گران به لحاظ تاریخی نمی توانسته اند به این نوع نتایج به دست آمده توسط گن  که در بازارها وجود داشت، دستیابی پیدا کنند، این بود که آن ها همچون گن از روش های یکسانی استفاده نمی کرده اند. دوباره به نمودار 10-18 نگاه کنید. شما بر روی لبه ی برش خورده ای از یک عصر جدید قرار دارید که در آن، معامله گران در نهایت این شانس را پیدا خواهند کرد تا روش های بازاریابی و برآورد واقعی انجام شده توسط گن را مطالعه کرده و بکار گیرند.

روش فیثاغورث: مثال 13 ذرت، ژانویه 1939

مثال بعدی، از تاریخ «طبیعی» (صفحه 158، ذرت ، ژانویه 1939 ، کف  47) استفاده می کند که طی آن سیاره ی ونوس یک وضعیت تثلیث با سیاره ی زحل شکل می دهد. این ارتباط نجومی دقیقاً در طول های رخ داد. این، آخرین مثال از روش فیثاغورث در این فصل است و تغییراتی را نشان می دهد. برای تمامی مثال هایی که تا به حال بیان شد، من خط صفر درجه از نمودار هم پوشانی را در بیرونی ترین سیاره، که در این مورد سیاره ی زحل است، قرار داده ام. در این مثال، من خط صفر درجه  را بر روی سیاره ی ونوس قرار خواهم داد. با در اختیار داشتن خط صفر درجه واقع بر موقعیت 12 درجه ای برج قوس، که در واقع مقدار گردشده ی رو به پایین برای طول جغرافیایی سیاره ی ونوس است، خط تربیع از مدار کامل تحت زاویه ی 240 درجه مربوط به نمودار هم پوشانی، از روی قیمت 46.75سنت می گذرد، که یک چهارم سنت کمتر از قیمت ارائه  شده برای این تاریخ «طبیعی» است. این را می توان بر روی نمودار 10-19 در شکل زیر مشاهده کرد. این مثال نشان می دهد که برای قراردادن خط صفر درجه مربوط به نمودار هم پوشانی بر روی یک سیاره یا سیاره ی دیگر، یک قانون تغییرناپذیری وجود ندارد. به عنوان یک قانون کلی، شما باید خط صفر درجه مربوط به نمودار هم پوشانی را بر روی بیرونی ترین سیاره قرار دهید مگر اینکه سیاره ی مشتری نیز در این روابط نجومی درگیر باشد. در این صورت، خط صفر درجه ی مربوط به نمودار هم پوشانی را همواره بر روی طول جغرافیایی سیاره ی مشتری قرار دهید.

روش چرخه ی انتگرالی

در فصل 8، نشان دادم که ویلیام گن چگونه طول های جغرافیایی را به قیمت ها تبدیل می کرد. با در اختیار داشتن روش چرخه ی انتگرالی، ما مجدداً این کار را انجام خواهیم داد. اگر سیاره ی زحل در یک طول جغرافیایی با موقعیت هفده درجه ای برج عقرب قرار داشته باشد، ما این طول جغرافیایی را می توانیم به قیمت معادل با 227 سنت تبدیل کنیم. سپس، این عدد 227 را بر روی نمودار شش ضلعی با مربع نه تایی پیدا خواهیم کرد و خط صفر درجه ی مربوط به نمودار هم پوشانی را بر عدد 227 قرار خواهیم داد. قیمت هایی که خطوط موجود بر روی نمودار هم پوشانی از روی آن ها می گذر، نشان دهنده ی قیمت هایی خواهند بود که رابطه ای را با قیمت 227 سنتی و از این رو با سیاره ی زحل، تشکیل می دهند. این را می توان بر روی نمودار 10-20 در شکل زیر مشاهده کرد. به هنگام استفاده از روش چرخه ی انتگرالی، گردکردن اعداد به یک عدد کامل کمتر یا بیشتر، می تواند اثر قابل توجهی داشته باشد، لذا من گرد کردن به نیم نقاط را پیشنهاد می کنم. مثال های مناسب برای روش چرخه ی انتگرالی، با استفاده از تاریخ های «طبیعی» مربوط به بازار ذرت، ادامه خواهد یافت.

روش چرخه ی انتگرالی: مثال 1 ذرت، ژوئن 1891

اولین مثال مربوط به روش چرخه ی انتگرالی، از تاریخ «طبیعی» (صفحه 146 ، ذرت ، ژوئن 1891 ،کف 75.5) استفاده می کند که طی آن سیاره ی ونوس یک وضعیت تربیع از مدار کامل را با سیاره ی زحل شکل می دهد. این ارتباط نجومی دقیقاً در طول های جغرافیایی رخ داد. طول جغرافیایی سیاره ی زحل با گرد شدن به سمت عدد بزرگ تر، معادل با موقعیت 12 درجه ای برج سنبله است که به یک قیمت 192 سنتی تبدیل می شود. قدم بعدی، قرار دادن خط صفر درجه از نمودار هم پوشانی بر عدد مربوط به قیمت 162 سنتی است. با در اختیار داشتن خط صفر درجه ی هم پوشانی واقع بر قیمت 162 سنت، خط 240 درجه بر روی نمودار هم پوشانی مربوط به وضعیت تثلیث از مدار کامل، از روی قیمت 75.5سنت می گذرد که این مقدار، دقیقاً همان قیمتی است که ویلیام گن برای این روند افزایش قیمت بازار ذرت، فهرست کرد. نمودار 10-21 در شکل زیر را مشاهده کنید.

روش چرخه ی انتگرالی: مثال 2 ذرت، اکتبر 1933

در دومین مثال، از تاریخ «طبیعی» (صفحه 156 ، ذرت ، اکتبر 1933 ، کف 44) استفاده می شود که طی آن سیاره ی ونوس یک وضعیت تسدیس از مدار کامل را با سیاره ی زحل شکل می دهد. این ارتباط نجومی دقیقاً در طول های جغرافیایی  رخ داد. زمانی که سیاره ای در یک طول جغرافیایی با محدوده ی صفر تا 20 دقیقه قرار داشته باشد، من آن را به سمت اعداد پایین گرد می کنم. زمانی که دارای 21 تا 40 دقیقه اختلاف زاویه باشند، آن را به نقطه ی نصف 30 دقیقه گرد می کنم و زمانی که طول جغرافیایی دارای اختلاف زاویه  ای 41 دقیقه یا بیشتر باشد، آن را به عدد بزرگ تر گرد می کنم. در این مثال، طول های جغرافیایی سیاره ی زحل، موقعیت 44 دقیقه ای دارد؛ از این رو، من آن را به سمت عدد بزرگ تر در موقعیت 10 درجه ای برج دلو گرد می کنم که به قیمت 310 سنتی تبدیل می شود. قدم بعدی، قرار دادن خط صفر درجه از نمودار هم پوشانی بر عدد مربوط به قیمت 310 سنتی است. با در اختیار داشتن خط صفر درجه ی هم پوشانی واقع بر قیمت 310 سنت، خط 240 درجه بر روی نمودار هم پوشانی مربوط به وضعیت تثلیث از مدار کامل، از روی قیمت 44 سنت می گذرد که این، دقیقاً همان قیمتی است که گن  برای کف قیمت ذرت در بازار اکتبر 1933، فهرست کرد. نمودار 10-22 در شکل زیر را مشاهده کنید.  

مطالب مشابه

مشاهده همه