معرفی روش علمی گن - قسمت 19

2018/02/16 | 1396/11/27
آسترولوژی , پاتریک میکولا , روش علمی گن , سیارات , کواکب , نجوم , نرم افزار Gannzilla

ادامه فصل دهم

  در زیر، فهرستی از هفت رابطه ی نجومی بین سیاره ونوس و سیاره زحل مربوط به سال 1991، در یک قالب یکسان، وجود دارد که من اولین رابطه های نجومی مربوط به سال 1991 را در اینجا فهرست کرده ام. اگر به این هفت رابطه ی نجومی در پایین نگاهی بیندازید، می توانید ببینید دو نقطه ای که در آن، سیاره زحل دورترین فاصله را دارد، نقاطی هستند که سیاره ونوس اولین رابطه ی نجومی با سیاره زحل را در وضعیتو پنجمین رابطه ی نجومی با سیاره زحل را در وضعیت شکل داده است. لذا برای سال 1991، خط صفر درجه مربوط به نمودار هم پوشانی را معمولاً می توان در جایی بینو قرار داد. به جای نشان دادن یک نمودار شش ضلعی برای هر رابطه ی نجومی، من دو منحنی هم پوشانی را بر روی همان نمودار شش ضلعی و در این دو طول جغرافیایی که دورترین فاصله را از یکدیگر دارند، قرار می دهم. به این مفهوم که قیمت های به دست آمده برای هر یک از هفت تاریخ مربوط به ارتباطات نجومی ونوس-زحل می بایست بین این خط واقع شوند. نمودار شش ضلعی برای سال 1991، در شکل 10-25 و تنها با اهداف تشریحی، نشان داده شده است. من این روش را برای هر رابطه ی نجومی بین سیاره ونوس و سیاره زحل به کار گرفته ام و نتایج حاصل را در فهرست زیر و در جعبه های مستطیلی واقع بر نمودار 10-25 نشان می دهم. در پشت این کتاب، یک نمودار شش ضلعی خالی و یک نمودار هم پوشانی شش ضلعی را بر روی یک ورقه ی پلاستیکی روشن قرار داده ام. از شما می خواهم تمامی رابطه های نجومی واقع بر نمودار شش ضلعی را بررسی کنید تا متوجه شوید که روش فیثاغورث چگونه کار می کند.  

روش فیثاغورث، مربوط به قیمت ذرت - ارتباطات نجومی ونوس - زحل در سال 1991

1-91 ، سه شنبه، 1 ژانویه 1991 ، ،کف قیمت فصلی مارس 1991                                                 مارس 1992 31 دسامبر 1990      سقف قیمت233.25 ،کف قیمت231.5                     سقف قیمت257.25 ، کف  قیمت 265.5 2 ژانویه 1991         سقف قیمت 231.75 ، کف قیمت 230.25                 سقف قیمت255.5 ، کف قیمت 254.25 خط صفر درجه واقع بر قیمت واقعی 233.25  مربوط به قرارداد مارس 1991 با تخفیف 0.25  سنت.   2-91 ، شنبه 23 فوریه 1991 ، ، کف قیمت نوسانی می 1991                                                می 1992 22 فوریه 1991       سقف قیمت 247.25،  کف قیمت-246.25              سقف قیمت  272؛ کف  قیمت 269.75 25 فوریه 1991       سقف  قیمت 248.5، کف   قیمت- 247                   سقف قیمت273.75 ؛ کف قیمت 272 خط صفر درجه واقع بر قیمت واقعی 247.25 مربوط به قرارداد می 1991 ، با تخفیف 0.25سنت.   3-91 ،  جمعه، 22 مارس 1991  بدون تغییر می 1991                                                                می 1992 22 مارس 1991       سقف  قیمت-251.25؛ کف قیمت، 252                                    سقف قیمت، 271؛ کف قیمت-269.5 خط صفر درجه واقع بر قیمت واقعی 233.25 مربوط به قرارداد می 1992 ، با تخفیف صفر سنت.   4-91 ،  پنج شنبه، 18 آوریل 1991  - افزایش قیمت نوسانی (به صورت هفتگی ببینید) می 1991                                              می 1992 18 آوریل 1991  سقف  قیمت-254.75 ؛ کف  قیمت 253.25          سقف  قیمت- 272.25 ،  کف  قیمت 271 خط صفر درجه واقع بر قیمت واقعی 253.25 مربوط به قرارداد می 1991 ، با تخفیف 0.25 سنت.   5-91 ، چهارشنبه 12 ژوئن 1991  افزایش قیمت نوسانی(به صورت هفتگی ببینید) جولای 1991                                                  جولای 1992 12 ژوئن 1991        سقف قیمت245 ،  کف قیمت-238.5                                 سقف قیمت 264،  کف  قیمت-260 خط صفر درجه واقع بر فاقد رابطه ی نجومی   6-91 ، یکشنبه 10 نوامبر 1991 کاهش قیمت جزئی دسامبر 1991                                                         دسامبر 1992 8 نوامبر 1991               سقف قیمت 246.25، کف قیمت 244.5                            سقف قیمت 256؛ کف قیمت253.5 11 نوامبر 1991             سقف قیمت 254؛ کف  قیمت   242.5                               سقف قیمت 255؛ کف قیمت254.25 خط صفر درجه واقع بر قیمت واقعی 242.5 قرارداد دسامبر 1991 ، با تخفیف 0.75  سنت.   7-91 ، دوشنبه 9 دسامبر 1991  - کاهش قیمت فصلی مارس 1992                                                    مارس 1993 9 دسامبر 1991     سقف  قیمت247.75 ؛ کف  قیمت245.25                          سقف قیمت 262.25؛ کف قیمت260.5 خط صفر درجه واقع برقیمت واقعی 262.25 قرارداد مارس 1993 ، با تخفیف 0.25سنت.   نمودار 10-26 در شکل زیر، مهمترین تصویر برای فهم روش فیثاغورث به شمار می رود. بر روی حلقه ی بیرونی از نمودار شش ضلعی، من سیاره ونوس و سیاره زحل را در طول های جغرافیایی صحیح خودشان، برای وقوع رابطه ی نجومی شان در تاریخ 18 آوریل 1991، قرار داده ام. خط صفر درجه ی هم پوشانی بر روی طول جغرافیایی سیاره زحل قرار می گیرد. قیمت هایی که توسط خطوط هم پوشانی پوشش داده می شوند، همان قیمت هایی هستند که برای افزایش یا کاهش قیمت ذرت در تاریخ 18 آوریل 1991 پیش بینی می شوند. در لبه ی سمت چپ از نمودار 10-26، مقیاس قیمت برای نمودار قیمت ذرت داده شده است. این مقیاس به ما نشان می دهد که در حوالی آوریل 1991، قیمت های بین 242 سنت و 280 سنت برای ما جالب توجه است. در سمت راست نمودار 10-26 دو خط نقطه چین عمودی وجود دارد که نموار میله ای مربوط به قیمت ذرت برای 18 آوریل، بین این دو خط قرار می گیرد. همچنان بر روی نمودار 10-26، من قیمت های مناسب بر روی نمودار شش ضلعی را در دایره ای قرار داده ام و از هر یک از قیمت ها، فلشی به سمت موقعیت صحیح آن بر روی نمودار قیمت ترسیم کرده ام. خطوط سیاه توپر که متصل به خطوط بیرونی نقطه چین است، این قیمت ها را علامنت گذاری می کند. به عنوان مثال، بالاترین قیمت به صورت «» فهرست شده است. این، نشان می دهد که قیمت 275.75سنت، در وضعیت تربیع یا در موقعیت 90 درجه ای دورتر از سیاره زحل قرار دارد. این امر، چگونگی استفاده از روش فیثاغورث را در پیش بینی قیمت ها برای تاریخ مربوط به یک رابطه ی نجومی سیاره ای، به شما نشان می دهد. نمودار 10-27، یک نمودار تبدیل شده قیمت ذرت برای ماه فوریه تا آوریل را نشان می دهد که طی آن سه رابطه ی نجومی بین سیاره ونوس و سیاره زحل وجود داشت. مجدداً من از دو خط نقطه چین برای نشان دادن روز وقوع ارتباطات نجومی سیاره ای استفاده می کنم. خطوط تیره ی مشکی رنگ کوچک که خطوط نقطه چین را به یکدیگر وصل می کند، قیمت هایی را علامت گذاری می کند که از نمودار شش ضلعی استخراج شده اند. خطوط کلی رسم شده برای 23 فوریه 1991، عریض تر از دو مورد دیگر هستند، زیرا این تاریخ در تعطیلات آخر هفته واقع شده است و از این رو، هر دو روز جمعه و دوشنبه را از قبل مشخص می کند. نمودار 10-27 نشان می دهد که چگونه می توانید نمودار مربوط به قیمت کالا را برای برخی از ماه های پیش رو، با استفاده از روش فیثاغورث تنظیم کنید. نمودار 10-28، همان قیمت های ذرت موجود بر روی نمودار 10-27 را نشان می دهد به استثنای این که من قیمت های روزانه ی ذرت را برای ماه های فوریه تا آوریل نیز پر کرده ام. در طی این دوره از زمان، قیمت ذرت، نوسانی را از نوع ساختاری فنی متحمل می گردد. اولین رابطه ی نجومی بر روی نمودار 10-28 قرار گرفتن سیاره ونوس در موقعیت تسدیس از مدار کامل نسبت به سیاره زحل است که در روز شنبه، 23 فوریه 1991 رخ داد. دو روز احتمالی دیگر، یعنی جمعه یا دوشنبه، نیز وجود دارند که در آن روز انتطار می رود افزایش یا کاهش قیمت به مقدار یکسانی صورت گیرد، همچنان که یکی از قیمت ها توسط روش فیثاغورث تشخیص داده شده است. با رفتن به سمت 23 فوریه 1991، بالاترین قیمت در این روز  247.25 سنت بود که در واقع 0.25 سنت با قیمت برآوردشده «» فاصله داشت و تغییری در روند قیمت ها نیز رخ داد. حقیقت این است که قیمت کاهش یافته در نقطه ی B، از موارد مطرح شده در  مشاهده 2 برای روش، تبعیت می کند به طوری اظهار دارد: "طی نوسان ساختار فنی، زمانی که قیمت ها در اثر رابطه ی نجومی سیاره ای، بالا یا پایین می شوند، در واقع جهت گیری این قیمت تغییر می کند.". رابطه ی نجومی بعدی، رابطه ای است که سیاره ونوس در یک وضعیت تربیع از مدار کامل با سیاره زحل در روز جمعه، 22 مارس 1991، قرار می گیرد. قیمت ذرت، در این تاریخ، بالا می رود. بر اساس  مشاهده 2 برای این روش، ما یک روند معکوس رو به پایین را حاصل از این رابطه ی نجومی، انتظار خواهیم داشت. در روز جمعه، 22 مارس، بالاترین قیمت ذرت مربوط به قرارداد دورتر می 1992، معادل 271 سنت بود. این دقیقاً همان قیمت نتیجه شده از نمودار شش ضلعی با استفاده از روش فیثاغورث بود که بر روی نمودار 10-28 به صورت «» فهرست شد. این که آیا قرارداد دورتر رابطه ای را بین این قیمت و قیمت های برآوردشده ایجاد می کند یا قرارداد نزدیک تر، اهمیتی ندارد. هر دوی آن ها، دقیقاً یک چیز مشابهی را نشان می دهند. این امر نشان می دهد که رابطه ی نجومی سیاره ونوس و سیاره زحل، در حقیقت علت قیمت مربوط به همین روز است و می بایست علتی برای این رفتار معکوس قیمت ها نیز به حساب آید.  

مطالب مشابه

مشاهده همه