معرفی روش علمی گن - قسمت 27

2018/03/13 | 1396/12/22
آسترولوژی , پاتریک میکولا , روش علمی گن , کواکب , نجوم , نرم افزار Gannzilla

کسوف­های کامل

کسوف کامل مثال 8 گندم

نمونه­ی دیگری از کسوف کامل، بر گرفته از مبحث گن در رابطه با گندم است. اولین تاریخ «طبیعی» که در زیر فهرست شده است، این کسوف را در تاریخ 24 ژانویه 1925 تشخیص داد.
  1. (صفحه 83، گندم ، ژانویه 1925 ، سقف قیمت205.87 سنت) – TSE
  2. (صفحه 86، گندم ، سپتامبر 1932 ، سقف قیمت 56 سنت)
  3. (صفحه 91، گندم ، نوامبر 1940 ، سقف قیمت 90 سنت)
  4. (صفحه 91، گندم ، فوریه 1941 ، کف قیمت 78 سنت)
در زیر می­توان فهرستی از طول­های جغرافیایی نجومی برای 26 ژانویه 1925 را به همراه شکل 12-23 که نشان­دهنده­ی رابطه­ی نجومی پدید آمده در حین کسوف است، را مشاهده کرد. شکل 12-23 نشان می­دهد که یک روز قبل از کسوف، سیاره­ی مریخ با سیاره­ی مشتری در یک وضعیت تثلیث قرار دارد ().جدول 12-24، جدول مربوط به طول جغرافیایی نجومی برای دو مدار اول سیاره­ی مشتری، بعد از پدیده­ی کسوف کامل در 24 ژانویه 1925 است. در جریان حرکت سیاره­ی مشتری در اولین مدار خود بعد از کسوف، سیاره­ی مشتری 240 درجه را می­پیماید و در برج سنبله () در تاریخ 9 سپتامبر 1932، به وضعیت تثلیث خود به لحاظ طول جغرافیایی می­رسد. این تاریخ، با دومین تاریخ «طبیعی» فهرست­شده برای این مثال، مطابقت دارد. در هجدهم سپتامبر، یک روز قبل از رسیدن سیاره­ی مشتری به طول جغرافیایی تثلیث خود، سیاره­ی مریخ در نقطه­ی مقابل با سیاره­ی زحل قرار می­گیرد (). در نوزدهم سپتامبر، دقیقاً روزی که سیاره­ی مشتری به طول جغرافیایی تثلیث خود می­رسد، مشتری با سیاره­ی نپتون در یک نقطه قرار می­گیرند (). این سه پدیده­ی نجومی که در زمان بسیار نزدیک به هم رخ می­دهند، منجر به شکل­گیری کاهش قیمت در بازار گندم می­شود. این ارتباطات نجومی، را می­توان در شکل 12-25 مشاهده کرد. بر روی نمودار 12-27، فلش 1 این رابطه­ی موجود بین حرکت سیاره­ی مشتری و قیمت گندم را نشان می­دهد. جدول 12-24 نشان می­دهد که در جریان گردش سیاره­ی مشتری در دومین مدار خود، بعد از کسوف 24 ژانویه 1925، سیاره­ی مشتری زمانی که در 19 نوامبر 1940 به صورت بازگشتی حرکت می­کند، در برج ثور (Taurus) () به موقعیت مثلثی 120 درجه­ای خود به لحاظ طول جغرافیایی می­رسد. این تاریخ، با سومین تاریخ «طبیعی» فهرست­شده برای این مثال مطابقت دارد و منجر به شکل­گیری کف قیمت در بازار گندم می­شود. فلش 2 بر روی نمودار 12-27، این رابطه­ی موجود بین حرکت سیاره­ی مشتری و قیمت گندم را نشان می­دهد. در نهایت، سیاره­ی مشتری به سمت موقعیت حرکتی مستقیم­الخط خود می­چرخد و در 10 فوریه 1941، به همان وضعیت مثلثی 120 درجه به لحاظ طول جغرافیایی در برج ثور () بازمی­گردد. این تاریخ را می­توان در جدول 12-24 مشاهده کرد که با چهارمین تاریخ «طبیعی» فهرست­شده برای این مثال مطابقت دارد. یک روز بعد، در 11 فوریه 1941، خورشید در موقعیت تربیعی با سیاره­ی اورانوس قرار می­گیرد (). این ارتباطات نجومی را می­توان در شکل 12-26 مشاهده کرد. این دو رویداد نجومی منجر به شکل­گیری کف قیمت در بازار گندم می­شود. فلش 3 بر روی نمودار 12-27، این رابطه­ی موجود بین سیاره­ی مشتری و قیمت گندم را نشان می­دهد.

کسوف­های کامل

کسوف کامل مثال 9 گندم سیاه

کسوف کامل در این مثال، همان کسوف است که در مثال قبلی شماره 8 در این بخش، با استفاده از گندم، به کار گرفته شد. این کسوف به تاریخ 24 ژانویه 1925، در مبحث گن مربوط به گندم سیاه، توسط اولین تاریخ «طبیعی» فهرست­شده در زیر، مشخص گردید.
  1. (صفحه 168، گندم سیاه ، ژانویه 1925 ، سقف قیمت 173 سنت) – TSE
  2. (صفحه 170، گندم سیاه ، اکتبر 1928 ، سقف قیمت 112.5 سنت)
  3. (صفحه 171، گندم سیاه ، ژوئن 1930 ، کف قیمت 52 سنت)
  4. (صفحه 171، گندم سیاه ، آگوست 1930 ، سقف قیمت 71.5 سنت)
در زیر فهرستی از طول­های جغرافیایی نجومی برای تاریخ مربوط به کسوف، به همراه شکل 12-28 که نشان­دهنده­ی رابطه­ی نجومی پدید آمده در حین این کسوف است، موجود می­باشد. در شکل 12-28، می­توان دید که در حین این کسوف، سیاره­ی مریخ در یک وضعیت تثلیث با سیاره­ی نپتون قرار می­گیرد .این پدیده، دقیقاً یک روز قبل از کسوف رخ داد. جدول 12-29، یک جدول مربوط به طول جغرافیایی نجومی برای سیاره­ی مشتری است که در برگیرنده­ی اولین مدار سیاره­ی مشتری بعد از پدیده­ی کسوف در تاریخ 24 ژانویه 1925 است. در جدول 12-29، دومین باری که سیاره­ی مشتری به وضعیت تثلیث 120 درجه­ای خود در برج ثور () می­رسد، تاریخ مربوط به آن 4 اکتبر 1928 است. این تاریخ، با دومین تاریخ «طبیعی» فهرست­شده برای این مثال مطابقت دارد و منجر به شکل­گیری سقف قیمت در بازار گندم سیاه می­شود. فلش 1 بر روی نمودار 12-23، این رابطه­ی موجود بین سیاره­ی مشتری و قیمت گندم سیاه را نشان می­دهد. پس از آن، سیاره­ی مشتری در 4 آگوست 1930، در برج سرطان () به وضعیت مقابله خود به لحاظ طول جغرافیایی می­رسد. این تاریخ، با چهارمین تاریخ «طبیعی» فهرست­شده برای این مثال مطابقت دارد و منجر به شکل­گیری سقف قیمت در بازار گندم سیاه می­شود. فلش 2 بر روی نمودار 12-32، این رابطه­ی موجود بین سیاره­ی مشتری و قیمت گندم سیاه را نشان می­دهد.   در نهایت، شکل 12-30 را ملاحظه فرمایید که نشان می­دهد در حین کسوف در 24 ژانویه­ی 1925، سیاره­ی مریخ یک وضعیت تثلیث با سیاره­ی نپتون تشکیل می­دهد (). اگر بخواهیم تاریخ­های مربوط به آینده که چنین ارتباطی در آن­ها رخ می­دهد را دنبال کنیم، بهترین راه، ایجاد یک جدول مربوط به ارتباطات نجومی رصد ­شده برای تاریخ­های آینده است، زمانی که سیاره­ی مریخ یک وضعیت تثلیث را با سیاره­ی نپتون شکل می­دهد (). مشابه این جدول را می­توان در جدول 12-31 دید. زمانی که چنین جدولی را برای وضعیت­های تثلیث یا تربیع ایجاد می­کنید، این کار کمی مشکل­تر از زمانی است که جدولی را برای وضعیت­های مقابله یا مقارنه تنظیم می­کنید. تنها یک نقطه­ی مقابله و یک نقطه­ی مقارنه به لحاظ طول جغرافیایی برای هر مدار وجود دارد، اما دو وضعیت طول جغرافیایی تربیعی در زوایای 90 درجه و 270 درجه و همچنین دو وضعیت طول جغرافیایی تثلیث در زوایای 120 درجه و 240 درجه، وجود دارد. یک روز قبل از کسوف کامل در 24 ژانویه 1925، زمانی که چنین رابطه­ای بین سیاره­ی مریخ و سیاره­ی نپتون رخ دهد، طول جغرافیایی عبارت خواهد بود با . ما تنها زمانی نگران تاریخ­های مربوط به سال­های آینده هستیم که سیاره­ی مریخ در برج حمل () یک وضعیت تثلیث با سیاره­ی نپتون در برج اسد () شکل دهد. سیاره­ی مریخ، سیاره­ای است که سریع­تر می­چرخد؛ از این رو، زمانی که سیاره­ی مریخ به نشانه­ی مربوط به برج قوس () حرکت می­کند، یک وضعیت تثلیث را با سیاره­ی نپتون در برج اسد () می­سازد، ولی ما نگران این وضعیت تثلیث نیستیم. ما تنها نگران این هستیم سیاره­ی مریخ در برج حمل () یک وضعیت تثلیث را با سیاره­ی نپتون در برج اسد () شکل دهد. زمانی که سیاره­ی نپتون به سمت نشانه­ی بعدی، که برج سنبله () است، حرکت کند، در این صورت ما تنها با استفاده از سیاره­ی مریخ در برج ثور ()، یک وضعیت تثلیث  را برای نپتون در برج سنبله () خواهیم داشت. شکل 12-30 را ملاحظه فرمایید که نشان­دهنده­ی آن دسته از ارتباطات تثلیث است که ما برای این روش به آن توجه داریم. جدول مربوط به رابطه­ ی نجومی رصد شده برای سیاره­ی مریخ که یک وضعیت تثلیث را با سیاره­ی نپتون شکل می­دهد ()، می­توان در جدول 12-31 مشاهده کرد. در جدول 12-31 به این نکته توجه کنید که در سومین تاریخ، سیاره­ی نپتون، به سمت برج سنبله () حرکت کرده است و سیاره­ی مریخ نیز به سمت برج ثور () حرکت کرده است. سومین باری که این رابطه رخ می­دهد، 3 ژوئن 1930 است و این امر منجر به شکل­گیری کف قیمت در بازار گندم سیاه می­شود. این تاریخ نیز با سومین تاریخ «طبیعی» فهرست­شده برای این مثال، مطابقت دارد. فلش 3 بر روی نمودار 12-32، این ارتباط موجود بین سیاره­ی مریخ که تشکیل یک وضعیت تثلیث را با سیاره­ی نپتون داده است() و قیمت گندم سیاه، نشان می­دهد.  

اطلاعات جدید از مثال 9 گندم سیاه

زمانی که در حین کسوف کامل، دو سیاره رابطه­ای را با یکدیگر شکل دهند، شما باید برای آن رابطه، جدول مربوط به رابطه­ی نجومی رصد شده را تنظیم کنید. هر دو وضعیت­های تربیعی و تثلیث، به ترتیب دارای دو موقعیت مختلف از لحاظ طول جغرافیایی معادل 90 درجه، 270 درجه و 120 درجه، 240 درجه هستند. شما باید مطمئن شوید که فقط رخدادهای آینده مربوط به این ارتباط اصلی را شناسایی کرده­اید. به عنوان مثال، شما ممکن است، وضعیت تربیعی 90 درجه را دنبال کنید و یا وضعیت تربیعی 270 درجه را، اما هر دوی آن­ها را دنبال نمی­کنید.

مطالب مشابه

مشاهده همه