معرفی روش علمی گن - قسمت 28

2018/03/18 | 1396/12/27
آسترولوژی , پاتریک میکولا , روش علمی گن , کواکب , نجوم , نرم افزار Gannzilla

خورشیدگرفتگی­ های کامل

 

خورشیدگرفتگی کامل مثال 10 گندم سیاه

مورد خورشیدگرفتگی کامل بعدی نیز مجدداً برگرفته از مبحث گن در رابطه با گندم سیاه است. این خورشید گرفتگی در 19 می 1928 رخ داد و توسط اولین تاریخ «طبیعی» فهرست­ شده در زیر، مشخص گردید.
 1. (صفحه 170، گندم سیاه ، می 1928 ، سقف قیمت 139.5 سنت) – TSE
 2. (صفحه 173، گندم سیاه ، ژوئن 1938 ، کف قیمت 76 سنت)
در زیر، طول­ های جغرافیایی نجومی برای این خورشیدگرفتگی را به همراه شکل 12-33 می­توان دید که نشان دهنده­ ی تنها رابطه­ ی نجومی رخ داده در حین این خورشیدگرفتگی است. در شکل 12-33، می­توان دید که تنها رابطه­ ی نجومی رخ داده در حین این خورشیدگرفتگی، این بود که سیاره­ ی مشتری در یک وضعیت تثلیث از مدار کامل با سیاره­ ۷ی نپتون قرار می­گیرد (). این پدیده در حقیقت یک روز قبل از خورشیدگرفتگی 18 می 1928 به وقوع پیوست. جدول 12-34، جدول مربوط به طول جغرافیایی نجومی برای سیاره­ی مشتری است. این جدول، تاریخ­ های مربوط به کمتر از یک مدار کامل را شامل می­شود اما همچنان تاریخ­ هایی پایین­ تر از آخرین تاریخ «طبیعی» برای گندم سیاه را در اختیار ما قرار می­دهد. با شروع از نقطه­ ی خورشیدگرفتگی در تاریخ 19 می 1928، سیاره­ ی مشتری به موقعیت تربیع از مدار کامل تحت زاویه­ ی 270 درجه­ ای خود به لحاظ طول جغرافیایی در برج جدی می­رسد، حال آنکه که در 5 ژوئن 1937، به صورت بازگشتی حرکت می­کند. این تغییر وضعیت منجر به پیدایش کف قیمت در بازار گندم سیاه می­شود که با دومین تاریخ «طبیعی» فهرست شده برای این مثال مطابقت دارد. نمودار 12-35، این رابطه­ ی موجود بین سیاره­ ی مشتری و قیمت گندم سیاه را نشان می­دهد.

خورشیدگرفتگی کامل مثال 11 ذرت

این مورد بعدی از خورشیدگرفتگی کامل، از مبحث ویلیام گن در رابطه با ذرت، شناسایی گردید. این خورشیدگرفتگی در 28 آوریل 1930 بود و بر اساس اولین تاریخ «طبیعی» فهرست­ شده در زیر، شناخته شد.
 1. (صفحه 155، ذرت ، آوریل 1930 ، کف قیمت 72 سنت) – TSE
 2. (صفحه 156، ذرت ، آوریل 1934 ، کف قیمت 40 سنت)
 3. (صفحه 158، ذرت ، ژانویه 1939 ، کف قیمت 47 سنت)
در زیر، فهرستی از طول­ های جغرافیایی نجومی برای تاریخ مربوط به خورشیدگرفتگی رخ داده در 28 آوریل 1930 وجود دارد و همچنین شکل 12-36 داده شده است ارتباطات نجومی رخ داده در حین این خورشیدگرفتگی را نشان می­دهد. با نگاه کردن به انتهای فهرست مربوط به طول­ های جغرافیایی نجومی یا با نگاه به شکل 12-36، می­توان دید که سیاره­ ی عطارد با سیاره­ ی ونوس در یک نقطه قرار می­گیرند (). این وضعیت در حقیقت، یک روز بعد از خورشیدگرفتگی 29 آوریل 1930 به وقوع پیوست. ابتدا برای این تاریخ «طبیعی»، من روش چرخه­ ی یکپارچه را، همان­گونه که در فصل 10 توضیح داده شد، به کار خواهم بست. این خورشیدگرفتگی در طول جغرافیایی با موقعیت رخ داد، که می­توان آن را به صورت موقعیت 8 درجه در برج ثور گرد کرد (). طول جغرافیایی با موقعیت ، به قیمت 38 سِنتی برای ذرت تبدیل می­شود و نمودار صحیحی از رابطه­ ی قیمت-زمان به منظور استفاده در بازار ذرت، یک نمودار شش ضلعی است. زمانی که خط پوشش ­دهنده­ ی صفر درجه را بر روی قیمت 38 سنتی قرار دهیم، خط زاویه­ دار 120 درجه از روی قیمت 72.5 سنت عبور می­کند. قیمتی که گن برای این کف قیمت پدیدآمده فهرست کرد، 72 سنت است. این امر نشان می­دهد که روش چرخه­ ی یکپارچه اعمال­ شده بر نمودار شش ­ضلعی، چه ارتباطی با پدیده­ ی خورشیدگرفتگی کامل و کف قیمت بازار ذرت تا 72 سنت دارد. این مورد را می­توان بر روی نمودار 12-37 در زیر مشاهده کرد. جدول 12-38، جدول مربوط به طول­ های جغرافیایی نجومی برای سیاره­ ی مشتری است. در جدول 12-38، به پایین ستونی که نشان­ دهنده­ ی زمان رسیدن سیاره­ ی مشتری به وضعیت تثلیث از مدار کامل خود به لحاظ طول جغرافیایی در برج میزان () است، یعنی دومین تاریخ معادل 20 آوریل 1934، نگاه کنید. رسیدن سیاره­ ی مشتری به این طول جغرافیایی، منجر به شکل­ گیری کف قیمتی در بازار ذرت شد. این تاریخ، با دومین تاریخ «طبیعی» فهرست­ شده برای این مثال، مطابقت دارد. فلش 1 بر روی نمودار 12-40، این رابطه­ ی موجود بین سیاره ­ی مشتری و قیمت ذرت را نشان می­دهد. بعد از آن، من جدول 12-39 را قرار داده­ ام، که جدول مربوط به طول جغرافیایی نجومی برای سیاره­ ی زحل است. سیاره­ ی زحل، در حین خورشیدگرفتگی، به صورت بازگشتی حرکت می­کرد؛ لذا اولین ستون، تاریخ­ های مربوط به بازگشت سیاره ­ی زحل به طول جغرافیایی خود در حین پدیده ­ی خورشیدگرفتگی را شامل می­شود. به انتهای ستونی نگاه کنید که نشان­ دهنده ­ی تاریخ ­های مربوط به زمانی است سیاره ­ی زحل به موقعیت تربیع از مدار کامل تحت زاویه­ ی 90 درجه­ای خود به لحاظ طول جغرافیایی در برج حمل () برسد. آخرین تاریح، یعنی 9 ژانویه 1939، با سومین تاریخ «طبیعی» فهرست­ شده برای این مثال، مطابقت دارد. زمانی که سیاره زحل به این موقعیت جغرافیایی برسد، این تغییر وضعیت منجر به شکل­ گیری کف قیمت در بازار ذرت می­شود. فلش 2 بر روی نمودار 12-40، این ارتباط موجود بین سیاره­ ی زحل و قیمت ذرت را نشان می­دهد.

خورشیدگرفتگی کامل مثال 12 گندم سیاه

نمونه ­ی بعدی از خورشیدگرفتگی کامل، مشابه همان خورشیدگرفتگی است که در مثال آخر مورد بحث قرار گرفت. این خورشیدگرفتگی، بواسطه­ ی اولین تاریخ «طبیعی» که در زیر داده شده است، در مبحث گن مرتبط با موضوع قیمت گندم سیاه مشخص گردید. این مثال، خورشیدگرفتگی 28 آوریل 1930 را در رابطه با بازار ذرت مورد بحث قرار خواهد داد.
 1. (صفحه 171، گندم سیاه ، آوریل 1930 ، سقف قیمت 70.5 سنت) – TSE
 2. (صفحه 170، گندم سیاه ، می 1928 ، سقف قیمت 139.5 سنت)
 3. (صفحه 171، گندم سیاه ، نوامبر 1931 ، سقف قیمت 64 سنت)
در زیر، فهرستی از طول­های جغرافیایی نجومی برای تاریخ مربوط به این خورشیدگرفتگی به همراه شکل 12-41 وجود دارد که نشان­ دهنده ­ی ارتباطات نجومی رخ داده در جریان این خورشیدگرفتگی است. با نگاه کردن به انتهای فهرست مربوط به طول­ های جغرافیایی یا با نگاه به شکل 12-41 می­توان دید که سیاره­ ی عطارد با سیاره­ ی ونوس در یک نقطه واقع شده است (). این پدیده، عملاً یک روز بعد ار خورشیدگرفتگی در تاریخ 28 آوریل 1930 رخ داد. به دومین تاریخ «طبیعی» فهرست­ شده برای این مثال نگاه کنید. می 1928 است. این تاریخ، که نقطه­ ی تمرکز این مثال است، قبل از خورشیدگرفتگی کامل 28 آوریل 1930 به وقوع پیوست. در 19 می 1928، یک خورشیدگرفتگی کامل وجود داشت که در مثال 10 از این فصل شرح داده شد. در حین خورشیدگرفتگی 19 می 1928، سیاره­ ی مریخ در یک طول جغرافیایی از دو برج حمل () قرار داشت، و دو روز بعد از این خورشیدگرفتگی، سیاره­ ی مریخ از استوای سماوی عبور می­کند تا به وضعیتی خارج از محور اصلی در ناحیه ­ی صفر درجه­ ی شمالی، برسد (). بعد از خورشیدگرفتگی کامل در 19 می 1928، نزدیک­ترین خورشیدگرفتگی کاملی که بر اساس تاریخ­ های «طبیعی» مربوط به قیمت گندم سیاه شناخته شد، 28 آوریل 1930 است که دومین خورشیدگرفتگی در این مثال به شمار می­رود. در حین خورشیدگرفتگی کامل 28 آوریل 1930، سیاره­ ی مریخ در یک طول جغرافیایی از برج حمل با زاویه­ ی 3 درجه و نه دقیقه ()، قرار داشت، و دقیقاً در همان روز وقوع خورشیدگرفتگی، سیاره­ ی مریخ مجدداً از خط استوای سماوی عبور می­کند تا به وضعیتی خارج از محور اصلی در ناحیه ­ی شمالی برسد (). این امر نشان می­دهد که سیاره­ ی مریخ، مدار خود را در فاصله­ ی زمانی بین تاریخی زودتر از خورشیدگرفتگی در 19 می 1928 و کمی بعد از خورشیدگرفتگی کامل در 28 آوریل 1930، کامل می­ پیماید. این ارتباطات در شکل 12-42 و نمودار 12-43 نشان داده می­شوند. در نهایت، با شروع از نقطه ­ی خورشیدگرفتگی در 28 آوریل 1930، سیاره­ ی مریخ دوسوم از مسیر در مدار مربوط به خود را می­ پیماید تا در 3 نوامبر 1931، به موقعیت طول جغرافیایی 240 درجه­ای خود در برج قوس برسد (). این امر منجر به شکل­ گیری افزایش قیمت در بازار گندم سیاه می­شود و با سومین تاریخ «طبیعی» فهرست­ شده برای این مثال، مطابقت دارد. این ارتباط، در نمودار 12-43 نشان داده می­شود. سیاره ­ی مریخ تنها سیاره­ ی خارجی است که تاریخ ­های مربوط به آن با تاریخ «طبیعی» مربوط به آینده، که از خورشیدگرفتگی کامل 28 آوریل 1930 شروع شده است، مطابقت دارد.  

اطلاعات جدید از مثال 12 گندم سیاه

 1. 1. زمانی که یک خورشیدگرفتگی کامل به وقوع می­ پیوندد، بهتر است شما نگاهی به خورشیدگرفتگی­ های کاملی که پیش­تر رخ داده است بیندازید و اگر طول جغرافیایی هر سیاره در حین پدیده­ ی خورشیدگرفتگی قبل­ تر و پیش­رو، یکسان خواهد ماند، آن را تعیین کنید.
 2. اگر موقعیت نشان داده شده با شماره 1 رخ دهد، سیاره­ ای را مشخص کنید که در جریان پدیده­ ی خورشیدگرفتگی پیش­رو، با شروع از نقطه­ ی خورشیدگرفتگی قبل­ تر، بتواند حرکت در یک مدار خود را تکمیل کند. اگر چنین باشد، برای این وضعیت اهمیت بیشتری قائل شوید.
 3. زمانی که یک خورشیدگرفتگی کامل در حال وقوع باشد، بهتر است به خورشیدگرفتگی­ های کاملی که پیش­تر رخ داده است نگاهی بیندازید و اگر یک سیاره در حین خورشیدگرفتگی قبل ­تر و پیش­رو ، از خط استوایی سماوی عبور خواهد کرد، آن را تعیین کنید.
 

مطالب مشابه

مشاهده همه