معرفی روش علمی گن – قسمت 54

نمودار ۵-۱۸ نمودار فولاد آهن آمریکا برای هرپنج قیمت و زوایای طول جغرافیایی نشان می دهد که گن در کتاب سلکتور سهام وال استریت آورده است.۳ زاویه ی سیاره ای اول که درکتاب گن نام گذاری شده اند#۱و ۲# و#۳ هستند.توجه کنید که نقطه بالانس #۱ می شود شروع نقطه #۲. نقطه بالانس #۲ می شود نقطه شروع #۳. توجه داشته باشید که هردو زاویه سیاره ای ازقیمت بسیار بالا ۳ سپتامبر ۱۹۲۹ شروع شده اند. روش علمی گن   وقتی با قیمت و زوایای طول جغرافیایی شروع می کنید ، باید اول نسبت ۱:۱ با طول جغرافیایی را بفروشید. دو قیمت برای روابط طول جغرافیایی وجود دارد. اول ، قراردادن زاویه ۱:۱ بعنوان مینیمم نیک برای هر ۱° حرکت. در بازار غله این عدد بربراست با برایT-bonds این عدد برابراست با ۱°:۱/۳۲ . برای قیمت اتی S&P 500  برابر با ۰۵:۱° است. حداقل افزوده تقاضا برای سهام های خیلی کم ۱:۱ است. برای مثال ، در روز اول تجارت میکروسافت در ۱۳ مارس ۱۹۸۶، بالاترین قیمت مزایده ۱ ۴۱/۶۴ بود. این یعنی حداقل تیک ۱/۶۴ بوده است. برای سهام های شخصی من استاندارد ۱/۵ برای زاویه ۱:۱ را پیشنهاد می کنم. که باعث ایجاد رابطه ۱/۵: ۱° می شود.در زیر ۴ لیست قیمت برای روابط طول های جغرافیایی است که برای ۱ تیک ۱° درنظر گرفته شده است. درسمت راست هر قیمت نسبت به طول جغرافیایی، قیمت های گن که نسبت به زمان بوده است هم نشان داده شده است. دومین لیست قیمت نسبت به طول جغرافیایی زاویه ۱:۱ بعنوان نقطه، سنت یا دلار نسبت به ۱°نوسان است. در زیر لیست ۴ نسبت با استفاده از ۱ نقطه،سنت یا دلارنسبت به ۱°است. درسمت راست هر قیمت نسبت به طول جغرافیایی، قیمت های گن که نسبت به زمان بوده است هم نشان داده شده است. نمودارهای ۵-۱۹ تا ۵-۲۴ تفاوت طول جغرافیایی سیارت زمین مرکز و خورشید مرکز را نشان میدهند. دانستن چگونگی رفتار طول های جغرافیایی بعدا به استفاده راحتتر از قیمت و زوایای طول جغرافیایی کمک میکند. در نمودار ۵_۱۹ چهار سیاره ی زمین مرکز را قرارداده ام. اولین تاریخ از۱ ژانویه ۱۹۳۳ است. سیارات از ۱۹۳۳ تا ۱۹۹۵ قرارگرفته اند.توجه داشته باشد که خورشید و عطارد و ونوس سرعت یکسان دارند. نمودار ۵-۲۰طول جغرافیایی خورشید مرکز برای همان ۴سیاره درنمودار ۵-۱۹ را نشان می دهد. توجه داشته باشید که سرعت سیارات خورشید مرکز برای عطارد و ونوس و خورشید و مریخ باهم متفاوت است.   روش علمی گنهرچه سیاره ای از خورشید دورترشود، طول جغرافیایی زمین مرکز و خورشید مرکزش بهم نزدیکتر می شوند. بنابراین سرعتشان هم هم بهم نزدیک می شود.نمودارهای ۵_۲۱و ۵-۲۲نشان می دهند که سرعت ونوس زمین مرکز و خورشید مرکز خیلی بیشتر نزدیک بهم است تا سرعت عطارد زمین مرکز و خورشید مرکز. روش علمی گن روش علمی گندرنمودار ۵_۲۳ توجه داشته باشید که طوالی جغرافیایی زمین مرکز زحل و مشتری به دور طوالی خورشید مرکز انها می چرخند.  این چرخش طوالی زمین مرکز به دور طوالی خورشید مرکز در بالا و پایین درتمام سیارات خارجی دیده می شود. درصفحات بعدی نمودارهایی از سهام و نمودارهای آتی وجود دارند که نشان می دهند قیمت و زاویه طول جغرافیایی چگونه باید مورد استفاده قرارگیرند. دربعضی نمودارها همان زوایا برروی نمودارهای روزانه و هفتگی نشان داده شده اند. بنابراین شما می توانید ببینید که چگونه نمودارهای روزانه را در تصویر بزرگتر ببینید. نمودارهای ۵-۲۴تا ۵-۳۷ اطلاعاتشان براساس کتاب سیستم کالاها CIS اثر بوکاریتون نوشته شده است. ادرس و تلفن CISدر صفحه ۲۰۱ نوشته شده است. نمودارهای ۵_۳۸تا ۵-۵۴ براساس یکسری منابع شخصی دیگر نوشته شده اند. نمودار ۵_۲۴ سهام اکسون زوایای طول جغرافیایی سیاره مشتری خورشید مرکز را نشان میدهد. زوایای طول جغرافیایی این سیاره از ۳ نقطه متفاوت و بالا به سمت پایین کشیده شده اند. همه ی سه زاویه براساس ۱/۸ :۱° هستند که زاویه ۱×۱ را نشان می دهند. هدف گن درپشت استفاده از قیمت و زوایای طول جغرافیایی و برملا شدن نقاط  بالا و پایین در بازار مالی ، این بود که نوسان قیمت برابر با حرکات نجومی در نقطه ی تحول قبلی برابر بود. توجه کنید که نقطه پایین A باحرکت خورشید مرکز مشتری درتاریخ بالا ۲۲ آوریل بالانس شده است.نقطه پایین B باحرکت خورشید مرکز مشتری درتاریخ بالا ۱۸ نوامبر بالانس شده است. و درآخر نقطه پایینC باحرکت خورشید مرکز مشتری درتاریخ بالا ۲۴ می بالانس شده است. درنمودار ۵-۲۵ میانگین طول جغرافیایی مشتری و زحل زمین مرکز را حساب کرده ام و از نقطه پایین ۳ ژوئن شروع کرده ام. این زاویه در ۱/۴: ۱° تنظیم شده است که زاویه ۲×۱ را نشان می دهد.گن همیشه میگفت که نقطه بالا و پایین مثل نقاط بالا و پایین قبل هستند. بالانس یعنی زمانیکه قیمت و طول جغرافیایی به یک اندازه تغییر کرده اند و این تنها در زاویه ۱×۱ اتفاق می افتد. دراین مثال از زوایه ۲×۱ استفاده شده که با ۱×۱ متناسب است. این یعنی وقتی قیمت آکسون به زاویه ۲×۱ می رسد و نقاط بالا و پایین  A و B راتشکیل می دهد، این نقاط با میانگین نوسانات زحل و مشتری متناسب است. روش علمی گن وقتی بدنبال نقاط تحول میگردیم، مهم ترین شرایط، شرایطی است که  نقطه ی بالانس بین دونقطه ی بالا و پایین درمقابل نقاط بالانس که بین دو نقطه بالا و دونقطه پایین تشکیل شده اند، قرارمی گیرند. نمودار ۲۵-۵ نمایی روزانه از اخرین نقطه بالا سهام اکسون است که قبلا درنمودار ۵-۲۵ نشان داده شد. هیچ نقطه ی A ای درنمودار ۵-۲۶ وجود ندارد. نقطه بالا B نشان داده شده، باهمان نامی که در نمودار ۵_۲۵ نشان داده شده بود. خطی که درنمودار ۵-۲۶ میبینید، طول جغرافیایی خورشید مرکز مریخ است که از ۲۱ جولای پایین شروع می شود و ۱/۸ :۱° می شود که زاویه ۱×۱ را نشان می دهد. خط چینی که درنمودار ۵-۲۵نشان داده شده است  همان میانگین زاویه طول جغرافیایی ۲×۱ سیارات مشتری و زحل است. توجه کنید که درنقطه بالا اخر، حرکات قیمت و مریخ بالانس شده اند. قیمت هم در زاویه ۲×۱ زحل ومشتری قراردارد.

مطالب مشابه

مشاهده همه
بیت کوین چیست؟

بیت کوین از آغاز تا امروز

آموزش Dynamic Trader – قسمت 1

نرم افزار داینامیک تریدر یکی از بهترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه...

آموزش Dynamic Trader – قسمت 2

معرفی ابزارهای نرم افزار   PDL مخفف Previous Daily Levels می ب...

آموزش Dynamic Trader – قسمت 3

ابزار کیف کار در ورژن های پایین تر داینامیک تریدر ابزارهایی مثل خط روند، کان...