معرفی روش علمی گن - قسمت 7

2018/02/01 | 1396/11/12
آسترولوژی , پاتریک میکولا , روش علمی گن , سیارات , کواکب , نجوم , نرم افزار Gannzilla

فصل چهارم: جدول ارتباط علائم و طول جغرافیایی انتشارات Lambert-Gann

 

علامت انتشارات Lambert-Gann

علامت انتشارات Lambert-Gann یک مربع و مثلث داخل یک دایره است که در شکل شماره 4-1 دیده می شود. این علامت حاوی نام و آدرس انتشارات Lambert-Gann نیز می باشد که در دور دایره بیرونی نوشته شده است اما در تصویر 4-1 نشان داده نشده است. انتشارات Lambert-Gann از اواخر زندگی ویلیام گن شروع به انتشار نوشته های گن نمود و تا کنون نیز آنها را برای فروش ارائه می کند. این علامت در بیشتر  کتابهای گن دیده می شوند. اکنون که ما می دانیم گن از روشهای نجومی استفاده می کرده است علامت انتشارات Lambert-Gann معنی بیشتری پیدا می کند. علامت انتشارات Lambert-Gann ارتباط بین سیاره ای را نشان می دهد که از نظر ویلیام گن از همه مهم تر بوده است. در علامت انتشارات Lambert-Gann مربع و مثلث یک راس مشترک در سمت راست دایره در زاویه 360 درجه دارند. این حالت مقارنه را نشان می دهد مربع دارای یک راس در زاویه 180 درجه است که نشان دهنده مقابله است مربع دارای دو راس در زوایای 90 و 270 درجه است که حالت تربیع را در دو نقطه نشان می دهند نهایتا مثلث دو راس در زوایای 120 و 240 درجه دارد که حالت تثلیث را در آن نقاط نشان می دهد من معتقدم اینها نقاطی هستند که در روش های نجومی گن از همه مهم تر هستند. در بخش دوم به مبحث تسدیس نیز پرداختیم که از آن نیز استفاده خواهیم کرد. یافتن نقاط تربیع، تثلیث، مقابله و تسدیس که از هر زاویه ای در تقویم نجومی آغاز می شوند بسیار مهم هستند. برای این کار می توان از جدول ارتباط  طول جغرافیایی که به آن خواهیم پرداخت استفاده کنیم.

جدول ارتباط  طول جغرافیایی

جدول ارتباط  طول جغرافیایی برای یافتن سریع ارتباطات بین سیاره ای در هر نقطه ای از دایره البروج مورد استفاده قرار می گیرد. اولین جدول ارتباط  طول جغرافیایی، جدول 4-2 نام علائم دایره البروج را نوشته است و جدول دوم،جدول 4-3، از علامت های صور فلکی استفاده کرده است ولی هر دو جدول حاوی اطلاعات یکسانی هستند. برای استفاده از جدول ارتباط  طول جغرافیایی باید این مطلب را در نظر داشته باشید که روابط تسدیس، تربیع، تثلیث و مقابله نسبت به زاویه نقطه شروع در صورت های فلکی مختلف، یکسان هستند. برای مثال در جدول 4-2، اولین صورت فلکی در ستون" شروع و تقابل" برج حوت یا ماهی است. اگر نقطه شروع طول جغرافیایی 5 درجه در برج حوت باشد، برای یافتن طول جغرافیایی مقابله، شما در امتداد سطر برج حوت حرکت می کنید تا به ستون "مقابله" برسید، درآنجا نقطه تقابل برای برج حوت صورت فلکی سنبله می باشد. این بدان معنی است که نقطه مقابله برای طول جغرافیایی 5 درجه در برج حوت ، طول جغرافیایی 5 درجه در برج سنبله است. درجه ها یکسان ولی صورت های فلکی متفاوت هستند.  

مطالب مشابه

مشاهده همه