معرفی روش علمی گن - قسمت 9

2018/02/03 | 1396/11/14
آسترولوژی , پاتریک میکولا , روش علمی گن , سیارات , کواکب , نجوم , نرم افزار Gannzilla

فصل ششم: انحراف از محور اصلی

همانطور که در فصل دو توضیح داده شد، انحراف از محور اصلی اندازه فاصله یک سیاره بالا یا پایین خط استوای نجومی می باشد. شکل 6-1 ماه را در دو نقطه در حال عبور از خط استوای نجومی نشان می دهد . اولین نقطه در زاویه انحراف صفر درجه جنوب و نقطه دوم در زاویه انحراف صفر درجه شمال  با مطالعه تاریخ های "طبیعی" در کتاب "چگونه از معامله  در بازار کالا سود کسب کنیم" ، شواهد بسیاری را مبنی بر اینکه عبور ماه از روی خط استوای نجومی بر روی قیمت کالاها تاثیر داشته است پیدا می کنید. بنابراین ما به تاریخ هایی که ماه در آنها در زاویه انحراف صفر درجه جنوب یا شمال قرار دارد علاقه مند هستیم. در زیر شکل شماره 6-1 لیست پنج تاریخ "طبیعی" که در آن تاریخ ها ماه در زاویه  انحراف صفر درجه بوده است آورده شده است. هریک از این تاریخ ها به صورت جداگانه بررسی خواهند شد.
  1. (صفحه 141 سویا، شنبه، 21 دسامبر 1940، کف قیمتی 85.5)
  2. (صفحه 92 گندم، دوشنبه, 22 دسامبر 1941، کف قیمتی 122.5)
  3. (صفحه 92 گندم، جمعه, 17 اکتبر 1941، کف قیمتی 109.5)
  4. (صفحه 321 سویا، دوشنبه, 25 سپتامبر 1950، کف قیمتی 231.25)
  5. (صفحه 309 سویا، پنجشنبه، 8 فوریه 1950، سقف قیمتی 334)

انحراف از محور اصلی مثال شماره 1  - سویا

اولین مثالی که کاربرد شیوه گن را در انحراف از محور اصلی سیارات نشان می دهد در مبحث سویا با استفاده از تاریخ "طبیعی" (صفحه 141 سویا، شنبه، 21 دسامبر 1940، کف قیمتی 85.5) آمده است. دقیقا در این روز، ماه خط استوای نجومی را به سمت پایین قطع کرد. این بدان معنی است که ماه در زاویه  انحراف صفر درجه جنوب قرار دارد نمودار 6-2 نشان دهنده قیمت سویا است که توسط گن در "چگونه از معامله  در بازار کالا سود کسب کنیم" آورده شده و این تاریخ "طبیعی" را ذکر نموده است. همانطور که مشاهده می کنید وقتی که ماه به زاویه انحراف صفر درجه جنوب می رسد یک کف قیمتی در بازار سویا تشکیل می شود.

انحراف از محور اصلی مثال شماره 2 - گندم

دومین مثال از چگونگی استفاده انحراف از محور اصلی سیارات توسط ویلیام گن در مبحث گندم و در تاریخ "طبیعی" (صفحه 92 گندم، دوشنبه 22 دسامبر 1941، کف قیمتی 122.5) آمده است. یک روز قبل از این تاریخ ، در روز یکشنبه 21 سپتامبر،  ماه از روی خط استوای نجومی عبور نموده و به زاویه انحراف صفر درجه جنوب می رسد  نمودار شماره 6-3 نشان دهنده ارتباط این رویداد با تشکیل یک کف قیمتی در بازار گندم است.

انحراف از محور اصلی مثال شماره 3 - گندم

سومین مثال از چگونگی استفاده انحراف از محور اصلی سیارات توسط ویلیام گن نیز در مبحث گندم و در تاریخ "طبیعی" (صفحه 92 گندم، جمعه 17 اکتبر 1941، کف قیمتی 109.5) آمده است. یکروز بعد از این تاریخ، در روز شنبه 18 ام اکتبر، ماه از روی خط استوای نجومی عبور نموده و به زاویه انحراف صفر درجه جنوب می رسد  . نمودار شماره 6-4نشان می دهد که چگونه این موقعیت ماه  با تشکیل یک کف قیمتی در بازار گندم ارتباط دارد.

انحراف از محور اصلی مثال شماره 4  - سویا

چهارمین مثال از چگونگی استفاده انحراف از محور اصلی سیارات توسط ویلیام گن در مبحث سویا و در تاریخ "طبیعی" (صفحه 321 سویا، دوشنبه 25 سپتامبر 1950، کف قیمتی 231.25) آمده است. دقیقا در این روز، ماه خط استوای نجومی را به سمت بالا قطع می کند. این بدان معنی است که ماه در زاویه انحراف صفر درجه شمال قرار داشته است نمودار6-5 نشان دهنده ارتباط بین تشکیل یک کف کوچک قیمتی در بازار سویا در روز 25 سپتامبر و پدیده عبور ماه از خط استوای نجومی می باشد.

انحراف از محور اصلی مثال شماره 5 - سویا

پنچمین و آخرین مثال از چگونگی استفاده انحراف از محور اصلی سیارات توسط ویلیام گن مجددا در مبحث سویا و در تاریخ "طبیعی" (صفحه 309 سویا، پنجشنبه 8 فوریه 1951، سقف قیمتی 334) آمده است. یک روز پس از این سقف قیمتی، ماه خط استوای نجومی را به سمت بالا قطع کرده و در زاویه انحراف صفر درجه شمال قرار گرفته است ( 0 N 9 ). نمودار شماره 6-6 نشان می دهد که قیمت سویا تا تاریخ 8 فوریه به شدت افزایش یافته و یک سقف قیمتی را یک روز قبل از رسیدن ماه به زاویه انحراف صفر درجه شمال تشکیل داده است.   

شیوه علمی ویلیام گن درباره انحراف از محور اصلی

دو نکته مهم درباره تاریخ های "طبیعی" ذکر شده در این کتاب وجود دارد. نکته اول: انحراف از محور اصلی ماه در تمام تاریخ های "طبیعی" ذکر شده وجود دارد. در ادامه این کتاب نیز چندین مورد دیگر ازموارد استفاده مشابه  انحراف از محور اصلی سیارات وجود دارد. اگرچه ویلیام گن از انحراف از محور اصلی سیارات استفاده می کرده است ولی شواهد موجود در کتاب "چگونه از معامله  در بازار کالا سود کسب کنیم"نشان می دهد که تمرکز اصلی ویلیام گن در روشهای نجومی خود بر روی ماه بوده است. نکته دوم: تمامی تاریخهای "طبیعی" این فصل با سایر وقایع نجومی در ارتباط هستند و تمامی آنها در فصل های بعد بررسی خواهند شد. برمبنای نکات مهم اشاره شده در بالا و مثال های ارائه شده در این فصل می توان نتیجه گیری نمود که شیوه ویلیام گن درباره انحراف از محور اصلی بسیار مشابه قاعده ای است که در ذیل به آن اشاره می کنیم.

قاعده 1

وقتی که ماه به زوایای صفر درجه انحراف از محور اصلی می رسد، رخداد سایر وقایع نجومی را در همان روز بررسی کنید. اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد احتمال تغییر روند قیمت وجود دارد. این حالت باعث ایجاد کف و سقف های قیمتی در نوسانات مینور می شود.  

مطالب مشابه

مشاهده همه